Advies ontvangen?

Pensioenen

Vroegpensioen

In 2013 is er een onderzoek gedaan naar mensen die met vroegpensioen zijn gegaan. Hoofdonderzoeker Gabriel Sahlgren zegt dat deze studie aantoont dat met pensioen gaan je leven zo verandert, dat dit stressvoller is dan te blijven werken. Velen verliezen door te stoppen met werken contact met vrienden en collega’s en raken sociaal geïsoleerd. Ze bewegen minder aangezien sommigen naar het werk fietsen of wandelen of hadden lichamelijk veeleisende jobs. Ook het verlies aan een inkomen heeft een negatieve invloed op het welzijn en de gezondheid. De studie besluit: “De resultaten getuigen van grote negatieve effecten van het pensioen op zowel mannen als vrouwen. Hoewel er twijfel is over de onmiddellijke gezondheidsimpact van een pensioen, blijkt langer werken goed te zijn voor je gezondheid op lange termijn.”

Advies ontvangen op het gebied van pensioenen?

Wanneer ga je dus met pensioen en hoe gaat dat eruit zien. Invulling geven aan de tijd die je krijgt op het moment dat je met pensioen gaat is dus behoorlijk van belang. Financieel gezien zijn die dromen heel anders.

Als je op kantoor zit achter de computer en de dag is bijna voorbij dan is de kans groot dat je gaat denken over de tijd dat je niet meer hoeft te werken. In gedachten zit je niet achter je bureau maar op een mooi strand, je kop koffie verandert in een lekkere Mojito en de computer is ineens een prachtig boek. Hoewel de jaren voorbij lijken te vliegen, lijkt het moment dat je met pensioen kan nog heel ver weg. Wie zegt echter dat je pas met je AOW leeftijd kan stoppen met werken?

Met vervroegd pensioen, het klinkt veel mensen aantrekkelijk in de oren. Vooral als het buiten mooi weer is en jij binnen op je werk zit. Of als er geen tijd is voor die mooie reis naar de andere kant van de wereld. “Als ik met pensioen ben, dan heb ik tijd om te doen wat ik echt wil”, is een vaak gehoorde zin. Deze pensioenperiode is het moment waarop langgekoesterde wensen opeens in vervulling zouden kunnen gaan. ”Maar is dat wel voor mij weggelegd”, is een gedachte die snel volgt. Of een vervroegd pensioen mogelijk is hangt af van je financiële situatie.

Als vervroegd met pensioen gaan betekent dat je financieel een stapje terug doet, is het handig om je vaste en variabele lasten kritisch onder de loep te nemen. Onderdelen die hierin meegenomen worden zullen zijn:
– het huidige inkomen;
– de hypotheek/huur;
– de verzekeringen (koopsom, lijfrente, banksparen, spaarverzekering);
– de uitgaven (gas, water, electra, de boodschappen, hoe krijgen we deze inzichtelijk en wat
kan ik ermee doen).

Door duidelijk inzicht te krijgen in je persoonlijke financiële situatie kan je een beter inzicht krijgen of er voor jou de mogelijkheid bestaat om eerder met pensioen te gaan.

Meer weten over uw eigen mogelijkheden?

Medewerkers van Altersum hebben jarenlange ervaring op het gebied van arbeidsverhoudingen en financieel advies. Samen met de medewerker zorgen we voor een juiste invulling van zijn of haar wensen en/of doelstellingen.

 Medewerkers zijn meestal over twee zaken zeer ongerust:
1. Wanneer kan ik met pensioen?
2. Hoe zit het met mijn financiële positie?

Ten onrechte wordt hier vaak het pensioen, alleen, onder verstaan. De ongerustheid gaat echter veel vaker over vragen als: Hoe moet het nu met mijn vaste lasten, ontstaat er een pensioengat, een studieschuld of andere financiële verplichtingen, etcetera?

In het recente verleden was een pensioenregeling in belangrijke mate een aanvulling op een basisstelsel van de AOW. Vanwege reeds doorgevoerde wijzigingen (bijvoorbeeld ophoging van de AOW leeftijd) en mogelijke veranderingen in de nabije toekomst, ontstaat de behoefte aan pensioeninzicht.

Nulmetingtraject

Altersum heeft, mede in het licht van bovengenoemde ontwikkelingen, een methodiek ontwikkelt waarmee organisaties op zorgvuldige en effectieve wijze om kunnen gaan met “oudere” werknemers.

Mensen kunnen beter niet afhankelijk worden gemaakt van een onzeker sociaal verzekeringsstelsel. Onafhankelijkheid leidt immers tot rust. De nadruk moet daarbij liggen op een goed pensioeninzicht en het krijgen van rust. Deze rust is essentieel voor het functioneren binnen de organisatie, voor de privé-situatie van de betrokken medewerker en bij de zoektocht de juiste pensioendatum.

Het verstrekken van duidelijke informatie, het voeren van individuele adviesgesprekken en het verzorgen van duidelijke adviesrapportages zijn belangrijke bouwstenen van de dienstverlening door Altersum. Vooral de wijze waarop dit wordt uitgevoerd, draagt bij aan het wegnemen van vragen en onduidelijkheden en zorgt voor rust bij de medewerker. Vanuit de adviespraktijk bij bedrijfssluitingen, grote reorganisaties, herstructureringen en pensioeninzicht heeft Altersum een specifiek instrument ontwikkeld: het zogenaamde nulmetingtraject.